RODO

Administratorem danych osobowych (ADO) gromadzonych w związku ze  zgłoszeniem na XVIII Konferencję „Światłowody i ich zastosowania” połączoną z V Szkołą „Technologia Światłowodów” jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-031), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353. Podanie danych i wysłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w konferencji jest dobrowolne i zależne od woli osoby dokonującej zgłoszenia, jednak konieczne dla realizacji celu przetwarzania, tj. udziału w konferencji. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzu, w celu zapewnienia udziału w konferencji na podstawie zawartej umowy o udział w konferencji oraz w związku z uzasadnionym interesem administratora danych związanym z prowadzeniem działań edukacyjnych i naukowych. Dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w okresie realizacji konferencji, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, natomiast po upływie opisanych czasookresów usuwane.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) osoba zgłaszająca  udział w konferencji ma prawo do wycofania swojego zgłoszenia, zgodnie z warunkami określonymi dla danej konferencji. Wycofanie zgłoszenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgłoszenia przed jego wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przysługuje danej osobie prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a w przypadkach przewidzianych RODO żądania usunięcia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu, ani przekazywaniu innym administratorom, nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych zapewniającego  przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.